Huisregels Jaarbeurs van het Noorden

Op het terrein en beurstenten van de Jaarbeurs van het Noorden is tijdens de Rodermarktfeestweek onderstaand reglement van kracht. Door het betreden van het terrein of beurstenten verklaart u zich met dit reglement bekend en daarmee akkoord en verbindt u zich vrijwillig tot volledige naleving daarvan.

Parkeren

Op het Jaarbeursterrein mogen geen vervoersmiddelen geparkeerd worden. Parkeren van auto, motor of (brom)fiets geschiedt dus geheel op eigen risico op een openbare plaats. Het bestuur van de Stichting Jaarbeurs van het Noorden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij diefstal, verlies, vernieling of beschadiging.

Toegang

 • De Stichting Jaarbeurs van het Noorden dient voortdurend veiligheidsmaatregelen te treffen om de openbare orde en veiligheid van de bezoekers zoveel mogelijk te waarborgen. Indien noodzakelijk neemt de Stichting Jaarbeurs van het Noorden maatregelen om ongelimiteerde aanwas van risicogroepen te beperken om zodoende de veiligheid te waarborgen. Zodra de omvang van een groep of spanningen daartoe aanleiding geven, zullen vanaf dat moment potentiële leden van dergelijke groepen toegang of aanwezigheid op het Jaarbeursterrein worden geweigerd.
 • U bent verplicht een geldig legitimatiebewijs te kunnen overleggen (paspoort / ID-kaart / rijbewijs). Bij het betreden van het Jaarbeursterrein verklaart u zich akkoord met visitatie van uw bagage en onderzoek aan kleding.
 • Voor uw en onze veiligheid zijn onze toezichthouders belast met de controle op de naleving van dit reglement. Zij treden op namens het bestuur van de Jaarbeurs en zijn derhalve bevoegd tot het geven van aanwijzingen aan u als bezoeker, welke door u dienen te worden opgevolgd.
 • Het is niet toegestaan om bij betreding drank en etenswaren van buiten het Jaarbeursterrein het terrein mee op te nemen.
 • Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van het Jaarbeursbestuur geluid en/of beeldmateriaal te maken op het Jaarbeursterrein.
 • Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur reclamemateriaal te verspreiden op en rondom het Jaarbeursterrein.
 • Bij gebleken niet nakoming van enige bepaling uit dit reglement kan u de toegang tot het terrein, voor een bepaalde periode, worden geweigerd of ontzegd. Constatering van strafbare feiten wordt te alle tijden gemeld bij de Politie.
 • Wapens

  Het onder zich hebben van wapens en/of munitie (vernoemd in de Wapenwet) of voorwerpen die als wapen kunnen dienen is op en rondom het Jaarbeursterrein ten strengste verboden.

  Drugs

  Het bezit of gebruik van alle vormen, soorten en hoeveelheden van drugs is in en rondom het Jaarbeursterrein ten strengste verboden. Indien u in het bezit blijkt te zijn van wapens en/of drugs dienen deze direct op eerste verzoek door u aan ons afgegeven te worden en wordt e.e.a. afgehandeld conform de instructie en/of richtlijnen van Politie en Justitie.

  Rookverbod

  Het roken in de feesttenten en beurspaviljoen is verboden. Dit geldt ook voor de toiletten. Een overtreding geconstateerd door de Voedsel- en Warenautoriteit wordt direct verhaald bij de overtreder.

  Alcohol

  Het is niet toegestaan voor personen jonger dan 18 jaar om alcoholhoudende drank te gebruiken dan wel bij zich te hebben. Mocht een persoon van 18 jaar of ouder, drank verstrekken aan een persoon jonger dan 18 jaar en hij/zij berokkend daarmee schade in welke vorm dan ook aan de Stichting Jaarbeurs van het Noorden, zal deze schade verhaald worden op de betreffende persoon.

  Betaalwijze op Jaarbeursterrein

  Bij de horecabars op het Jaarbeursterrein kan in 2016 zowel met de gele Jaarbeursmunt als met de blauwe Ronermark worden betaald, bij de eetgelegenheden op het voorplein kan zowel met deze munten als met contant geld worden afgerekend. De Ronermarken zijn verkrijgbaar bij de diverse muntkassa’s op het Jaarbeursterrein en bij de deelnemende horecagelegen in Roden.

  Eigendommen Jaarbeurs en goederen gebruikt door Jaarbeurs

  U mag eigendommen en andere goederen toebehorend aan en/of gebruikt door de Stichting Jaarbeurs van het Noorden niet mee naar buiten het terrein nemen. Wie beschadigingen veroorzaakt, zal aansprakelijk gesteld worden voor reparatie- en/of vernieuwingskosten.

  Eigendommen van bezoekers

  De Stichting Jaarbeurs van het Noorden kan niet aansprakelijk worden gesteld bij verlies, vernieling of diefstal van eigendommen van bezoekers.

  Verloren en gevonden voorwerpen

  Gevonden voorwerpen dient u af te geven aan een medewerker van de Jaarbeurs. Gevonden voorwerpen worden na uiterlijk twee weken bij de gemeente Noordenveld gedeponeerd. Wie een gevonden voorwerp ophaalt, moet zich kunnen legitimeren.

  Klachten

  Heeft u klachten, van welke aard dan ook? Meldt ze onmiddellijk aan een medewerker van de Jaarbeurs.